Tarot en Numerologie – de triade, het getal 3

Triade -Drieheid – zorgt voor balans

keizerin rw tarotkaarten
Rider Waite Tarot

Zoals we hebben gezien in de eerdere artikelen over tarot en getallensymboliek, hebben de Monade (1) en Dyade (2) een haat-liefde verhouding, Ze trekken elkaar aan maar tegelijkertijd stoten ze elkaar af. Dit kan nooit tot een stabiele structuur leiden die nodig is voor het creëren en in stand houden van een tastbaar universum. De Triade (Grieks voor drie-heid) is het verzoenende element tussen die twee. Symbolisch wordt de 3 weergegeven als een met de punt naar boven gerichte, gelijkzijdige driehoek. Voor de Pythagoreërs was het getal 3 het getal van wijsheid, vrede, harmonie en huwelijk. De Triade symboliseert het huwelijk tussen de Monade en Dyade. Door deze balans wordt schepping mogelijk. Of zoals Lao Tse het zegt in de Tao Te Tjing: “Een baart twee, twee baart drie en drie baart de tienduizend dingen.” Met tienduizend dingen wordt hier de oneindige veelheid aan mogelijkheden bedoeld. Hieruit leiden we betekenissen af van het getal 3 zoals overvloed, creativiteit, groei en ontwikkeling.

Vaak wordt gesteld dat als de getallen 1 en 2 de ouders zijn, het getal 3 hun eerste kindje is. Soms schept deze voorstelling van zaken een verkeerd beeld van het getal 3. Het is in dit opzicht veelzeggend dat de 3 de som is van 1 en 2, maar niet het product. Spreken we over een kindje dan denken we vaak aan een product, aan iets tastbaars, klein en hulpeloos. Die eigenschappen hebben niets met de Triade van doen. Filosofisch gezien zou je de Triade kunnen beschouwen als de synthese tussen de Monade (these) en de Dyade (antithese). Het getal 3 is het resultaat, het slot, dat samen met de getallen 1 en 2 een compleet geheel vormt. Uit dat ‘geheel’ kan weer een nieuw, groter en mooier geheel ontstaan. Evenals de Monade en Dyade is de Triade geen tastbare hoedanigheid. De 3 vertegenwoordigt de volmaakte schepping, die zich echter nog niet op het fysieke vlak heeft voorgedaan, maar er wel in besloten ligt. Om al die mogelijkheden, al die vormen, concreet te maken in onze driedimensionale wereld, hebben we de Tetrade (Grieks voor vierheid) nodig om ons diepte en inhoud te geven.

old path tarot empress
Old Path Tarot

De Keizerin
De derde grote arcana kaart in de Tarot is De Keizerin. Zowel in De Keizerin van Waite als die van de Old Path zijn de principes van de Triade duidelijk aanwezig. Beiden zijn gesitueerd te midden van een overvloedige natuur, waarin alles aanwezig is om ‘leven’ mogelijk te maken en te onderhouden. Waite legt nadruk op de vruchtbaarheid en in het verlengde daarvan creativiteit en groei, die in beginsel in De Keizerin aanwezig zijn. In de Old Path is deze vruchtbaarheid reeds tot uitdrukking gekomen in de aanwezige dieren en de baby aan de borst van De Keizerin, waardoor de nadruk bij deze kaart meer op groei en expansie komt te liggen. De rivier op de achtergrond wordt vaak gezien als een symbool voor het leven zelf dat altijd voort stroomt. In de Chinese symboliek duidt een rustig stromende rivier vaak op de ‘tienduizend dingen’ en daarmee op oneindigheid en onsterfelijkheid.

old path tarot lone_man gehangene
Old Path Tarot

De Gehangene
In de Old Path Tarot heet de twaalfde kaart van de grote arcana niet De Gehangene maar ‘The Lone Man’. Het Engelse woord ‘lone’ betekent eenzaam of alleen. De vertaling ‘de eenzame man’ zou niet juist zijn. Voor de makers van de Old Path ligt de nadruk niet op het aspect eenzaamheid maar juist op individualiteit. Daarom hebben ze hem aangekleed als een nar, wat zijn verwantschap met De Dwaas benadrukt en tevens een verbinding legt naar het Rad van Fortuin (deel 1), waarop we ook een nar zijn tegengekomen. De kwaliteiten innerlijke vrede, harmonie met zichzelf en het universum worden hier uitgebeeld. Dit past bij de functie van het getal 3 als balansherstellende factor tussen 1 en 2. Op de kaart van Waite komt die innerlijke vrede tot uiting door de lichtkrans om het hoofd van De Gehangene en zijn volkomen ontspannen houding. De Gehangene begrijpt de aspecten van de Monade en de Dyade, van Yin en Yang, goed en kwaad en ziet beide als uitingen van goddelijke eenheid.

old path tarot world tarotkaart
Old Path Tarot

De Wereld
Op de tarotkaart De Wereld van Waite, de 21ste kaart van de Tarot, zien we een vrouw die haar linkerbeen gekruist houdt achter haar rechterbeen. De Gehangene, hoewel hij ondersteboven hangt, heeft zijn benen op eenzelfde manier gekruist. Dit benadrukt de numerologische verwachtschap tussen die twee kaarten. De Gehangen is naar beneden gericht en daarmee gericht op het creatieproces in de stof. In tegenstelling hiermee is de vrouw op De Wereld rechtop en hoog in de lucht afgebeeld. Om zichzelf te leren kennen heeft zij zich ooit losgemaakt van de oorspronkelijke eenheid en is zij afgedaald naar het aardse bestaan. Nu zij de hele ontwikkelingsweg heeft doorlopen, keert zij in deze laatste kaart terug in de oorspronkelijke eenheid. De Wereld belichaamt daarmee het aspect ‘volmaaktheid’ van de Triade en is een directe verwijzing naar het mystieke huwelijk waar de alchemisten naar streefden. Dit is ook terug te vinden op De Wereld uit de Old Path Tarot. Op deze kaart zijn zowel de aarde, die de Dyade representeert, en het universum, de Monade, afgebeeld met daarin een godin. Uit haar borsten ontspringen ‘tienduizend’ sterren. Dit is niet alleen een prachtige verwijzing naar de Triade maar ook naar alles waar De Wereld voor staat, zoals perfectie en eeuwig leven.


Tarotkaarten leren lezen is een kwestie van oefenen. Je kunt dat doen door Tarot Dagkaarten te trekken, Dankbaarheidskaarten, maar ook door bijvoorbeeld een kaart te trekken die je mening verwoordt over het artikel dat je zojuist hebt gelezen.

Trek hier je tarotkaart


Op naar de Tetrade, het getal Vier

© 2004, Nelly van der Werff

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00