Getallensymboliek en de Kleine Arcana tarotkaarten

Tarotkaarten lezen is Symbolen lezen

Tarotkaarten lezen is , mijns inziens, eigenlijk ‘plaatjes lezen’ en om die plaatjes goed te kunnen lezen is het handig om de op de kaarten afgebeelde symbolen te begrijpen. Naast kleurgebruik, dieren en allerhande voorwerpen, zijn getallen steeds terugkerende symbolen. Voor dit artikel, waarbij ik me toch enigszins moet beperken wat het aantal woorden betreft, heb ik gekozen om de nadruk te leggen op de betekenissen van de getallen en stip ik slechts aan hoe ik dat terug zie in de Kleine Arcanakaarten (Aas t/m 10) van Waite.

Een
Pentakels aas tarotkaartVolgens Pythagoras drukken de eerste negen getallen (1 t/m 9) goddelijke archetypen uit, die het ontstaan van en de orde in het universum verklaren. Pythagoras zag het getal 1 niet als een echt getal, maar als de ‘vader der getallen’, als de oorspronkelijke eenheid, als de scheppende kracht achter het ontstaan van het universum.

Symbolisch wordt de 1 weergegeven als een cirkel met een punt in het midden. Dit is tevens de astrologische schrijfwijze voor de zon. Zuiver wiskundig bekeken kan een echte punt niet getekend worden omdat een punt geen lengte, breedte of hoogte heeft. Een punt met lengte is een lijn. De punt valt in feite buiten ons begrip, net zoals de godheid zelf. De punt is als het ware het zaadje waaruit het universum ontspringt. De cirkel symboliseert zowel een afgebakend geheel als oneindigheid. Dit laatste door de oneindige hoeveelheid punten binnen de cirkel en op de omtrek.

Als we gaan rekenen met het getal 1 dan zien we dat vermenigvuldiging alleen de 1 voortbrengt (1×1=1). Als je een ander getal deelt of vermenigvuldigt met 1 verandert er niets. De 1 is dus in alle getallen aanwezig als een zwijgend, in zichzelf gekeerde aanwezigheid, als de ‘goddelijke vonk’. Hieruit leiden we af dat het goddelijke in alles en iedereen aanwezig is. De cirkel symboliseert derhalve heelheid, eenheid en de goddelijke orde die ten grondslag ligt aan het bestaan. In de Azen van Waite komt dit tot uitdrukking doordat het kleursymbool wordt aangereikt door een ‘goddelijke’ hand.

Twee
Kelken 2 tarotkaartDe 1 kan zichzelf in de statische toestand van eenheid niet kennen omdat er niets ander is dan hijzelf, er is niets om zich in te spiegelen, niets om mee te vergelijken. Het moment waarop eenheid zichzelf wil leren kennen is de aanzet tot het scheppingsproces. De 1 creëert ‘de ander’ als afspiegeling van zichzelf. Hij creëert een tweede cirkel als exacte kopie van zichzelf. Symbolisch wordt dit weergegeven door twee overlappende cirkels met een lijn die beide middelpunten verbindt. Tussen de beide cirkels heerst spanning. Ze stoten elkaar af maar tegelijkertijd trekken ze elkaar aan. Enerzijds verbindt de lijn twee punten of polen, anderzijds laat de lijn duidelijk zien dat zij van elkaar gescheiden zijn.

Een ander universeel gebruikt symbool om de kwaliteiten van het getal 2 duidelijk te maken is de maan. De maan zelf creëert geen licht maar ontvangt en weerkaatst slechts het licht dat zij van de zon ontvangt. De idee van weerkaatsing, van spiegeling die aan de 2 ten grondslag ligt verduidelijkt en bevestigt de idee dat onze wereld in feite een illusoire wereld is. Het is dan ook niet verrassend dat kenmerken zoals illusie, conflicten en dualiteiten aan het getal twee worden toegeschreven.

Op de 2-kaarten van Waite vinden we deze spanning duidelijk terug. De jongeman met hoge hoed op Pentakels 2 zit gevangen in een eeuwige op- en neergaande spiraal. In Bekers 2 komt de spanning tot uiting in de aantrekkingskracht tussen de seksen. In Zwaarden 2 zien we de spanning terug in twijfel met als basis het yin/yang (zwart/wit, goed en kwaad) principe; wat is juist en wat niet? Ook in Staven 2 is dit zichtbaar maar dan met nadruk op vuurkracht die zich uit in twijfel over hoe je iets het beste kunt aanpakken.

Drie
staven 3 tarotkaartDe haat-liefdeverhouding tussen 1 en 2 kan nooit tot een stabiele structuur leiden die nodig is voor het creëren en instandhouden van een tastbaar universum. De 3 komt tot bestaan als het verzoenende element tussen die twee. Symbolisch wordt de 3 weergegeven als een met de punt naar boven gerichte, gelijkzijdige driehoek. Voor de Pythagoreeërs was het getal 3 het getal van wijsheid, vrede, harmonie en huwelijk. De 3 symboliseert het huwelijk tussen de 1 en de 2. Door deze balans wordt schepping mogelijk. Of zoals Lao Tse het zegt in de Tao Te Tjing: “Een baart twee, twee baart drie en drie baart de tienduizend dingen.” Met tienduizend dingen wordt hier de oneindige veelheid aan mogelijkheden bedoeld. Hieruit leiden we betekenissen af van het getal 3 zoals overvloed, creativiteit, groei en ontwikkeling.

Evenals 1 en 2 is 3 geen tastbare hoedanigheid. De 3 vertegenwoordigt de volmaakte schepping, die zich echter nog niet op het fysieke vlak heeft voorgedaan, maar er wel in besloten ligt. In veel religies wordt dit aangeduid als een heilige drie-eenheid zoals Vader, Zoon en Heilige Geest of als Isis, Osirus en Horus. In Pentakels 3 is dit terug te vinden in de drie afgebeelde personen die kunnen duiden op de eenheid van lichaam, geest en ziel. Ook duidt deze kaart bijvoorbeeld op het onder de knie krijgen van een of ander talent voorafgaand aan het ‘echte’ leven, het in praktijk brengen van dat talent. In Zwaarden 3 zou je kunnen denken aan het oplossen van de twijfel door te luisteren naar zowel hart als verstand. In Bekers 3 wordt de spanning opgelost door vreugde. De geliefden hebben elkaar gevonden. In de Staven 3 wordt de spanning opgelost door het verzamelen van gegevens. Het is nog niet nodig, of de tijd is nog niet rijp, om een beslissing te nemen.

Vier
zwaarden 4 tarotkaartOm al die mogelijkheden, al die vormen die in de 3 besloten liggen, concreet te maken in onze driedimensionale wereld, hebben we de 4 nodig om ons diepte en inhoud te geven.

Het vierkant, de kubus en de planeet Aarde zijn universeel gebruikte symbolen voor de 4.
De kwaliteiten van het vierkant vinden we terug in gezegden zoals ‘ergens vierkant achter staan’, ‘iemand vierkant uitlachen’ en ‘iemand vierkant de waarheid zeggen’. Wanneer we iemand beschrijven met een vierkante kin of schouders dan doelen we op een krachtig type zowel van lichaamsbouw als wat karakter betreft.

Het vierhoekige kruis (of plusje) in een cirkel is de astrologische schrijfwijze voor de aarde. In dit kader is het ook interessant dat in de Egyptische en Maya mythologie, de hemel wordt gedragen door vier pilaren of bomen die op de hoekpunten van de aarde staan. Deze bomen werden dan ook nog eens bewaakt door vier bovennatuurlijke wachters. Iets soortgelijks vinden we terug op de tarotkaarten Het Rad van Fortuin en De Wereld, waar vier dieren, die overeenkomen met de vier elementen, de hoekpunten markeren.

Volgens de theosofische optelling* is de waarde van het getal 4 gelijk aan de waarde van het getal 10. Bij dit gegeven moet ik altijd denken aan het feit dat Crowley de tiende kaart van de Grote Arcana De Wereld heeft genoemd in plaats van Het Rad van Fortuin.
Het vierkant is een universeel symbool voor de aarde en in het verlengde daarvan voor het begrip ‘Moeder Aarde’. Op de vierde kaart van de Grote Arcana komen we een Keizer tegen, een mannelijk heerser die in de verste verte niet lijkt op ons beeld van de vriendelijke en koesterende godin Moeder Aarde. Je zou kunnen zeggen dat De Keizer de wat ‘hardere’, ‘mannelijke’ kant van moeder Aarde toont. Denk maar aan uitspraken als ‘de aarde beeft’ en ‘schuivende aarde’; vormen van natuurgeweld diet niet tegen te houden zijn. De Keizer heeft iets onverzettelijks en onwrikbaars; de Aarde ook. Dit aspect van Aarde wordt afgeleid uit de hardheid van bijvoorbeeld rotsformaties zoals ook terug te vinden is op De Keizer.

Het aardige aan het getal 4 is dat het in twee gelijken (2+2) uiteenvalt, die elk ook weer in twee gelijken (1+1) uiteenvallen. Hieruit leidden de Pythagoreeërs de betekenis van ‘rechtvaardigheid’ af, een eigenschap die ook aan De Keizer wordt toegeschreven.
Uit het bovenstaande kunnen we opmaken dat hoedanigheden als stevigheid, vastigheid, soliditeit, kracht en betrouwbaarheid als behorend bij het getal 4 en bij De Keizer niet uit de lucht gegrepen zijn.

In Pentakels 4 zien we iemand die vasthoudt. In negatieve zin wordt dit vaak gezien als gierigheid. Je kunt dit ook interpreteren als het nodig hebben van ‘zekerheid’ in de vorm van iets tastbaars, zoals geld op de bank. Bij Staven 4 zien we het aspect ‘rechtvaardigheid’ benadrukt door de groepering van de vier afgebeelde staven als 2+2, wat past bij het oorzaak en gevolg-achtige van deze kaart. Zwaarden 4 duidt op het terugtrekken in jezelf om je gedachten weer op een rijtje te krijgen. Je bent op zoek naar de zin van het leven, je zoekt de ‘diepgang’. Bij Bekers 4 zien we iets soortgelijks. Ook deze kaart duidt op het zoeken naar ‘diepgang’ maar dan meer op het emotionele vlak.

Vijf
staven 5 tarotkaartHet getal 4 vertegenwoordigt levenloze aarde of klei, die door toevoeging van een vijfde punt bezield wordt. Voor de Pythagoreeërs was 5 het getal van het leven en regeneratie. De symbolische weergave van het getal 5 is het pentagram en de vijfhoek. In dit opzicht is het interessant dat aan de onderkanten of uiteinden van veel soorten fruit een vijfpuntige ster te zien is. Ook de mens wordt met het getal 5 geassocieerd door zijn 5 zintuigen, 5 vingers aan iedere hand en, zijn 5 tenen. Met het hoofd in de bovenste punt, de armen in de twee naar opzij gerichte punten en de benen in de naar beneden gerichte punten past de mens perfect in het pentagram.

Ether wordt vaak gezien als de kwintessens (5de wezen, ziel van een zaak) van de natuur. De vier elementen (water, vuur, lucht en aarde) worden omgeven door dit vijfde element als bezielende kracht. Dit vijfde element is de levensadem. Door de getallen 1, 2 en 3 wordt een idee gecreëerd, een geestelijke vorm, een gedachte. Deze gedachte krijgt inhoud en vorm door het getal 4. Het wordt vaste stof. Door het inblazen van de goddelijke vonk in de stof komt de vorm tot leven. Ether is ook het element dat wordt toegekend aan het keelchakra, het vijfde chakra. Dit chakra is ons communicatiecentrum. Communicatie en lesgeven zijn betekenissen die we in De Hogepriester herkennen.

De 5 is het middelste getal in de serie enkelvoudige getallen en zoekt naar evenwicht in het universum. Met de punt naar boven wil de vijfhoek streven naar het hogere, maar de twee benen op de grond duiden op ‘stevig op de aarde staan’. De vijfhoek is niet symmetrisch en voelt daardoor onaf. Hierin ligt het probleem van de 5. Hij wil naar ‘boven’, maar tegelijkertijd ‘beneden’ blijven. Hij streeft naar evenwicht, maar is niet in evenwicht.

In de vijven van de Kleine Arcana kaarten zien we dit streven naar evenwicht terug als een strijd om te overleven, als strijd om ons te kunnen handhaven, waarbij ook vaak het gevoel overheerst dat de overvloed van het universum niet eerlijk, niet evenwichtig, is verdeeld.

Zes
kelken 6 tarotkaartDe harmonie waar de 5 naar zoekt wordt gevonden door een zesde punt toe te voegen aan het pentagram, waardoor een zespuntige ster ontstaat. Deze doet vanwege de ‘zo boven, zo beneden’ symmetrie veel harmonischer aan dan het pentagram. De delers van het getal 6 zijn 1, 2 en 3 en of je die nu bij elkaar optelt of met elkaar vermenigvuldigt, de uitkomst is altijd 6. Dit duidt op ordelijkheid, harmonie en perfectie. Honingraten, opgebouwd uit zeshoekige vlakken, gelden sinds de oudheid als het schoolvoorbeeld waarin de hoedanigheden van de 6 zichtbaar worden. Bijen, bouwers van honinggraten, maar ook mieren (beide soorten 6 poten) worden gezien als noeste werkers die hun functie kennen en aanvaarden in de orde waarbinnen ze leven, waardoor de gemeenschap als geheel efficiënt kan functioneren. Hieruit werden betekenissen voor het getal 6 afgeleid als perfectie, dienstbaarheid, efficiëntie, harmonie en verantwoordelijkheid nemen voor gemaakte keuzes.

Een ander veel gebruikt beeld om perfectie uit te beelden is het Paradijs. God schiep de wereld, de zon, de maan, de dieren en de mens in zes dagen. Vervolgens zag God dat de schepping goed was en kon hij rusten op de zevende dag. Waite benadrukt in zijn Tarot het beeld van perfectie door De Geliefden af te beelden als Adam en Eva in het paradijs van voor de zondeval.

In de zessen van de Kleine Arcana zien we bovengenoemde hoedanigheden terug. In Staven 6 zien we hoe een gemeenschap, waarin de onderdanen de leider volgen, efficiënt functioneert en kan groeien (groene kleed over paard) in tegenstelling tot bijvoorbeeld de leiderloze en chaotische toestand van Staven 5. In Pentakels 6 herkennen we de aspecten van de 6 als ‘dienstbaarheid’ en “keuzes maken”. Bekers 6 duidt op onze herinneringen (“vroeger was alles beter.”) aan het paradijs. Esoterisch gezien vind ik dit een heel interessante kaart omdat het een kaart is die direct teruggrijpt op onze goddelijke oorsprong en ons diepste verlangen weer terug te keren in de goddelijke eenheid. Zwaarden 6 duidt op geestelijke harmonie. Wist je in Zwaarden 5 nog niet wat je wilde, zat je nog vol negatieve gedachten wat de toekomst betrof, in Zwaarden 6 heb je de beslissing genomen om het roer om te gooien en ondanks je angsten heb je toch een bepaalde koers bedacht die je wilt volgen, wat een zekere mate van rust geeft.

Zeven
zwaarden 7 tarotkaartHet getal 7 wordt geassocieerd met spiritualiteit en geluk. We kennen zeven wereldwonderen, zeven zeeën, zeven continenten, zeven kleuren van de regenboog, zeven dagen van de week, zevenmijlslaarzen, zeven keer rond Jericho, zeven leeuwen in de kuil met Daniël, Sinbad maakte zeven reizen, zeven chakra’s. God schiep de wereld in zes dagen en rustte uit op de zevende dag van al het werk dat hij had verricht. De som van de tegengestelde zijden van een dobbelsteen is altijd zeven, dit suggereert geluk en met name geluk dat onverwacht in je leven komt, dat je komt aanwaaien. Mythologisch gezien is het getal 7 een getal dat geassocieerd werd met vrede en geluk aan de ene kant en duisternis en het dodenrijk aan de andere kant. Zeven duidt op de bevrijding uit de stof om naar een hoger bewustzijn te stijgen. Het getal 3 (geest) opgeteld bij 4 (materie) is 7. Symbolisch wordt dit weergegeven door een vierkant met een naar boven gerichte driehoek. Dit symbool zien we terug op De Matigheid van Waite, de 14de (2×7) kaart van de Grote Arcana.

Het getal 7 is een getal van wijsheid en occulte kennis, van denkende wetenschap en van de onbewuste geest. Zeven is een maagdelijk getal. Het wordt niet door andere getallen beroerd in die zin dat zeven door geen enkel ander getal is te delen behalve door zichzelf en 1.

De 7 wordt daarom vaak geassocieerd met de Griekse godin Athene, die op ongebruikelijke wijze geboren zou zijn. Toen Zeus werd verteld dat een van zijn kinderen hem van zijn onrechtmatig verkregen troon zou stoten, slikte hij zijn zwangere vrouw Metis, de godin van de maat, in haar geheel in. Vervolgens kreeg hij verschrikkelijke hoofdpijn. De smid-god, Hefaistos, verloste Zeus van die hoofdpijn door met zijn bijl Zeus’ hoofd te splijten. Uit deze kloof sprong Athene, volwassen en geheel gekleed voor de strijd met een geweldige schreeuw naar buiten. Athene werd vereerd als de godin van zowel de oorlog als van de wijsheid. Ze bemiddelde bij ruzies en hield de kosmische wet overeind. Ze was de eerste die de wetenschap der getallen, de kunsten en de handel onderwees. Zij vond het koken uit en het weven, het spinnen, de ploeg, het schip de fluit het aardwerk en de strijdwagen (De Zegewagen, de zevende kaart uit de Grote Arcana). Daarnaast was ze ook nog de beschermvrouwe van de stad Athene. Athene zou “ik ben uit mijzelf gekomen” betekenen wat refereert aan de oorspronkelijke eenheid. Het is dus niet verwonderlijk dat zij het ideaalbeeld van de mens symboliseert.

De zevens in de Kleine Arcana van Waite doen niet zo positief aan als het getal 7 zou doen vermoeden. Mijns inziens is dit omdat Waite wilde benadrukken dat het een menselijke eigenschap is om niet snel tevreden zijn met wat we hebben bereikt en alsmaar meer willen en ook vaak het gevoel hebben dat het ‘lot’ ons niet gunstig gezind is, waardoor de zevens gelezen kunnen worden als een aansporing om het leven in eigen hand te nemen en er wat van te maken en ook om eerlijk te kijken naar waar je vandaan komt en waar je nu staat. Bij Pentakels 7 zie ik vaak dat de consultant meent ‘niets bereikt’ te hebben. Dit is nooit waar. Je hebt altijd iets bereikt, je ziet het alleen niet, omdat je alleen naar het ideaal kijkt dat nog ver verwijderd is. Bekers 7 duidt vaak op een onrealistische houding. We raken verzand in dromen en illusies waardoor concrete, neembare stappen niet gezien worden. Op Staven 7 zien we iemand die anderen probeert te overtuigen dat zijn ideaalbeeld het streven waard is. Bij Zwaarden 7 zien we een man wegsluipen met 5 zwaarden in zijn armen en van de twee zwaarden die hij laat staan wordt meestal gezegd dat hij die niet kon dragen. Zoals we hebben gezien verwijst het getal 5 naar communicatie en het getal 2 naar conflicten. Het is mogelijk dat betrokkene zijn bestellingen aan het universum blijft wijzigen en dus in feite ’zijn woord’ niet houdt tegenover zichzelf. Door deze tweestrijd zal het moeilijk zijn om zijn wensen te manifesteren in de materiële werkelijkheid.

Acht
pentakels 8 tarotkaartNa het ongrijpbare en maagdelijke getal 7 krijgen we het getal 8 dat gezien wordt als een promiscue getal. Enerzijds vanwege het grote aantal delers, namelijk 1,2, en 4. Anderzijds vanwege het feit dat het getal 8 net als 4 door halveringen terug te brengen is tot 1. Evenals de 4 wordt 8 daarom ook geassocieerd met rechtvaardigheid. Daarnaast wordt het getal 8 geassocieerd met Karma, een typisch oosters begrip. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in Westerse Mythologie weinig verwijzingen zijn naar het getal 8 maar des te meer in de mythologie en religieuze symbolen uit het oosten. Het boeddhisme kent het achtvoudige pad dat tot verlichting leidt. In de Indiaanse Mythologie wordt het getal 8 geassocieerd met Grootmoeder Spin, weefster van het web der materie.

De Chinezen vereren onder andere de 8 onsterfelijke en de 8 windrichtingen. Het Chinese boek der veranderingen, de I-Tjing, is ook een uitingsvorm van het getal 8. Van de I-Tjing wordt gezegd dat het alle processen van groei en veranderingen in de wereld verklaart. De hexagrammen van de I Tjing zijn opgebouwd uit yin- en janglijnen die symbolisch worden weergegeven door respectievelijk een gebroken lijn en een ononderbroken(hele) lijn. Deze twee lijnen kun je op vier manieren met elkaar combineren. Voeg je aan twee lijnen een derde lijn toe om een trigram te vormen dan kun je 8 combinaties maken. De 8 trigrammen stelden symbolisch de acht stadia voor in de cyclus van groei en neergang, eb en vloed of verschijnen en verdwijnen, die op alle levensgebieden kunnen worden gadegeslagen. Later werden de trigrammen gecombineerd tot hexagrammen (6 lijnen), wat 64 (8×8) combinaties oplevert ofwel 64 transformatieve fasen.

Het schaakspel, ook ontstaan in het oosten, dat gespeeld wordt op een veld van 8×8 vlakken is ook een uitingsvorm van het getal 8. De witte en donkere vlakken vertegenwoordigen de polaire krachten, goed en kwaad, in het leven. De schaakstukken bewegen zich volgens vastgestelde regels (kosmische wetten) over het bord. Er zijn twintig mogelijke openingszetten bij het schaken, 400 mogelijkheden voor de tweede zet en al 20.000 voor de derde.De mogelijkheden nemen dus snel toe. Gerelateerd aan het leven zien we hier dus de cyclus van oorzaak en gevolg in werking. Je doet een zet, wat een zet oproept van de tegenstander en bij iedere zet nemen je mogelijkheden toe. Symbolisch gezien is het schaakspel een weergave van het leven zelf, waarin polaire krachten op elkaar inwerken waardoor veranderingen onvermijdelijk zijn.

De kosmologische ideeën achter het getal 8 zien we terug in de tarotkaarten die dat getal dragen. Het idee van rechtvaardigheid zien we terug in de kaart Gerechtigheid, de 8ste kaart van de Grote Arcana. Gerechtigheid wordt ook gezien als de meest Karmische kaart in de Tarot. De mogelijkheden van de 8 zijn in feite legio. Je leven speelt zich immers af op het schaakveld van oneindige (¥) mogelijkheden.
In feite wijst de 8 je erop dat je zelf de scheppende kracht in je leven bent. Je oogst wat je gezaaid hebt. Naast de associaties van de 8 met hoedanigheden als rechtvaardigheid, karma en oogsten wat je zaait, wordt de 8 (2×4 en 4+4) geassocieerd met materieel succes.

In de achten van Waite vinden we de betekenissen van de 8 duidelijk terug. Bekers 8 duidt vaak op iemand die het helemaal gemaakt heeft op het aardse vlak. Toch besluit hij alles achter zich te laten en een onbekende, onherbergzame weg in te slaan. Je zou dit karma kunnen noemen, maar ook het zoeken naar voldoening. Deepak Chopra’s wet van dharma beschreven in zijn boek De Zeven Spirituele wetten van Succes sluit hier goed bij aan. Pentakels 8 duidt op materieel succes. Maar wijst er ook op dat wanneer je geconcentreerd blijft op je doel je dat doel moeiteloos kunt bereiken. Staven 8 duidt hier ook op. Zwaarden 8 duidt op gebondenheid, wat gevoeld wordt als iets karmische omdat het betrokkene vaak volstrekt onduidelijk is waarom hij gevangen zit in deze situatie. Zwaarden 8 kan een direct gevolg zijn van de toestand zoals geschetst in Zwaarden 7. Zolang betrokkene niet helder heeft wat hij wil, ziet hij geen oplossing.

Negen
kelken 9 tarotkaartDe negen is de laatste van de enkelvoudige getallen. Het omvat alle eigenschappen van de voorgaande getallen. De negen werd gezien als de afsluiting, als de voltooiing, als de horizon. Voorbij de horizon liggen de grenzeloze mogelijkheden van de meervoudige getallen die in het oneindige de archetypische principes van de eerste 9 getallen herhalen. De 9 vertegenwoordigt de grens tussen het aardse en hemelse. We zien dit terug in de tarot waar we bij De Kluizenaar de aardse ontwikkelingsweg afsluiten en bij Het Rad van Fortuin het ‘aardse lot’ overstijgen en bij Kracht (11de kaart van de Grote Arcana) naar binnenkeren om ons op het spirituele pad te begeven.

Het getal negen wordt verkregen door 3×3 en 3² wat de 9 tot een getal maakt van volmaaktheid en compleetheid. De schepping was af met het creëren van de mens. Hierdoor wordt het getal 9 ook gezien als getal van de mensheid en wordt het geassocieerd met altruïsme en mededogen.

Als de triade der triade (Grieks voor drie-heid) wordt de 9 geassocieerd met grote macht, ook met occulte macht. De 9 wordt ook verbonden met een drievoudige synthese van lichaam, geest en ziel.
Wanneer je de 9 vermenigvuldigt met ongeacht welk ander getal is de som van de uitkomst altijd gelijk aan 9. (20×9=180; 1+8+0=9). Hierdoor wordt aan het getal 9 egoïsme toegeschreven.

In de Noorse mythologie komt het getal 9 veelvuldig voor. De meest bekende verwijzing naar het getal 9 is die waar Odin 9 dagen en nachten aan de boom Yggdrasil hing om wijsheid voor de mens te bemachtigen. Dit resulteerde in het runenalfabet.

Wanneer we kijken naar de negens in de Kleine Arcana van Waite dan zien we het idee van afronding en voltooiing ook duidelijk terug. In Pentakels 9 zien we een adellijk persoon die het hoogst mogelijke bereikt heeft op een bepaald niveau. Met Pentakels 10 begint de cyclus weer opnieuw maar dan op een hoger niveau. In Staven 9 zien we iemand die dat, wat hij heeft bereikt, beschermt. Hij denkt op die manier de bereikte situatie te kunnen bestendigen. Dit werkt vaak niet omdat er zonder vooruitgang alleen nog achteruitgang mogelijk is. Staven 9 is ook vaak een aansporing om lopende zaken af te ronden. Bekers 9 duidt op emotionele voldoening. Betrokkene is gelukkig met wat hij heeft bereikt. Zwaarden 9 is een kaart die aangeeft dat de metaforische nachtmerrie voorbij is. Hij heeft ineens een inzicht waardoor hij zichzelf kan bevrijden uit de gevangenis van Zwaarden 8.

Nul
Tarotkaart Pentakels 10De 0 (nul) doet vaak niet mee als getal in numerologische overzichten. Toch is het een belangrijk getal. Zoals we hebben gezien in het eerste artikel is een cirkel met een punt in het midden de geometrische weergave voor het getal 1. Die punt in het midden is de symbolische weergave voor het getal 0. Wanneer je met een passer een cirkel trekt op een stuk papier, maak je met de puntige poot van de passer een gat in het midden. Zelf vind ik dat een begrijpelijk beeld voor het ontstaan van het universum uit het ‘niets’ dat tegelijkertijd ‘alles’ in zich heeft. Dit niets is onbegrensd. Het is allesomvattend. Daarom wordt het vaak gelijk gesteld aan het goddelijke. Een nul achter een ander getal duidt vaak op kosmische invloed die op de achtergrond meespeelt, op goddelijke inspiratie. Het getal dat door de nul beïnvloed wordt krijgt daardoor extra nadruk, een extra dimensie en wordt des te krachtiger. Het kan in negatieve zin worden ervaren als noodlot. Kijk maar naar Het Rad van Fortuin. Uiteraard zit hier ook een positieve kan aan: de 1 die geïnspireerd door het goddelijke tot grote hoogten stijgt. Vandaar ook dat de tienen in de Kleine Arcana vaak gezien worden als de 1 op een hoger niveau.
Kijken we dan naar de Pentakels 10 dan zien we dat je nu je kennis, je talenten in breder verband kunt uitdragen. Je houdt je overvloed niet voor jezelf, maar deelt dit met je familie. Staven 10 duidt op het delen van je vuurkracht, je energie. In deze kaart zit ook een stuk perfectie wat je kunt aflezen aan de manier waarop de afgebeelde figuur de staven draagt. Onhandig, maar wel mooi gerangschikt. Stel dat je in Staven Aas een restaurant bent begonnen. Staven 10 kan erop duiden dat je nu de zaak wil verfijnen, verfraaien, nog beter wilt maken en je gaat voor een Michelinster. Dus eerst zat de energie in het opbouwen en draaiende houden. Nu komt er die nieuwe impuls bij die het restaurant naar grotere hoogt stuwt. In de 10 van bekers zien we hoe we ons eigen geluk willen delen met anderen en hoe we onze omgeving beïnvloeden door deze positieve uitstraling.
Zwaarden 10 is wat dat betreft een lastige kaart, omdat we hier een persoon zien die helemaal niets deelt en ook niet meer in staat is te delen. Als de 0 duidt op Goddelijke inspiratie, dan lijkt deze inspiratie de afgebeelde figuur totaal te verlammen, zo niet te doden. Mijns inziens duidt deze kaart op spiritueel niveau op de dood van het ego waarna zelfrealisatie mogelijk is.

Voor mijzelf sprekend, kan ik stellen dat kennis van numerologie mij ook meer inzicht heeft gegeven in de Tarot. Er zijn heel veel boeken geschreven over Numerologie. Wil je hierover meer weten dan kan ik het Werkboek Numerologie van Jeannette van der Heijden en Anoek van Zoest aanbevelen. In dit boek wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je een geboortedatum invult in een pentagram en hoe je dat kunt ‘lezen’. Daarnaast kun je het pentagram zien als een legpatroon en er tarotkaarten op trekken voor nog meer diepgang.


Tarotkaarten leren lezen is een kwestie van oefenen. Je kunt dat doen door een Tarot Dagkaart te trekken, een Tarotkaart voor Dankbaarheid, en ook door bijvoorbeeld een kaart te trekken die je mening verwoordt over het artikel dat je zojuist hebt gelezen.

Trek hier je tarotkaart


Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00