Je getrokken Moeder Aardekaart is:

Wervelende Regenboog

Eenheid/heelheid volbracht

 DE LERING

moeder aarde kaarten 18 wervelende regenboogVoor de Navaho- en Hopi-Indianen is de Draaiende of Wervelende Regenboog de brenger van vriendelijke regens die gedurende de zomer de Drie Zusters -Maïs, Pompoenen en Bonen -voeden, zodat het Volk gevoed kan worden. Heel vaak wordt er van de Wervelende Regenboog een Zandschilderij gemaakt, een Heilige Helende Kunst die door de Medicijnclans van die Volken wordt beheerst. De Wervelende-Regenboogvrouw komt uit de Vier Windrichtingen, en maakt bochten als een swastika waarmee ze alle richtingen bestrijkt. De buitenkant van de Heilige Cirkel wordt beschermd door een andere Wervelende-Regenboogvrouw, die in de ruimte eronder haar lichaam buigt en daarmee de vorm van een kom maakt om de regen op te vangen en de cirkel te beschermen. Zonder de Regen zullen de Drie Zusters sterven en zal het Volk niet worden gevoed.

Wervelende Regenboog is de belofte van vrede tussen alle Volken en alle mensen.

Het Ras van de Regenboog legt de nadruk op gelijkwaardigheid, en is tegen het idee van een superieur ras dat andere rassen zou moeten beheersen of veroveren. Het Ras van de Regenboog brengt vrede via het inzicht dat alle rassen één zijn. De eenheid van alle kleuren, de samenwerking van alle geloofsovertuigingen ten bate van het geheel: dat zijn de ideeën die door de Wervelende Regenboog worden belichaamd. Wanneer alle wegen naar heelheid door alle culturen worden gerespecteerd, zal de voorspelling van de Wervelende Regenboog in vervulling gaan. Toen ik in Mexico woonde en met de Grootmoeders werkte,bezat het Genootschap of het Zusterschap van de Droomtijdbuffel vele aan Zieners en Dromers ontleende voorspellingen die door de eeuwen heen waren overgeleverd. De voorspelling van de Wervelende Regenboog was zeer gedetailleerd. Wanneer de Tijd van de Witte Buffel nadert, zal de derde generatie van de kinderen van de Witogen het haar laten groeien en over liefde spreken als over de heler van de Kinderen van de Aarde. Deze kinderen zullen naar nieuwe manieren zoeken om zichzelf en anderen te begrijpen. Ze zullen veren en kralen dragen en hun gezichten beschilderen. Ze zullen de Oudsten van het Rode Ras opzoeken en van hun wijsheid drinken. Deze witoogkinderen zullen een teken zijn dat de Voorouders terugkomen in witte lichamen, maar vanbinnen zijn ze Rood. Ze zullen leren om weer in evenwicht over Moeder Aarde te gaan en om de ideeën van de witte leiders te hervormen. Deze kinderen zullen door onnatuurlijke substanties zoals vuurwater op de proef worden gesteld, net zoals dat gebeurde toen ze Rode voorouders waren, om te zien of ze op Het Heilig Pad kunnen blijven.

De generatie van de Bloemenkinderen heeft dit deel van de voorspelling doen uitkomen, en enkelen van hen zijn op Het Heilig Pad gebleven. Anderen zijn een poosje verdwaald geweest en keren nu terug naar de natuurlijke manier van zijn. Sommigen raakten gedesillusioneerd en zijn de hoge idealen vergeten die hun levens zin gaven toen hun harten jong waren, maar weer anderen worden wakker en raken bezield door de herinnering. Wanneer Grootmoeder Cisi over de Voorspelling van de Wervelende Regenboog sprak, doorboorden haar lavazwarte ogen terwijl ze naar me keek m’n ziel, en ik voelde dan hoe m’n hart eerst een slag oversloeg en vervolgens vervuld raakte van belofte en liefde. Ze vertelde over de terugkeer van de Buffel naar Schildpadeiland, en hoe de kudden eens weer talrijk zouden zijn. Na de tijd waarin de Buffel terugkeerde, zou de generatie die op die van de Bloemenkinderen volgde, de dageraad van de Vijfde Wereld van Vrede zien. Grootmoeder Cisi noemde het begin van deze Vijfde Wereld de wankele pony die onmiddellijk na z’n geboorte z’n benen zou proberen te gebruiken. Ze zei dat het gewankel door Moeder Aarde zou worden gevoeld en dat er zich veranderingen zouden voordoen in de bodem en de wateren. In de Kinderen van de Aarde zou het gewankel golven van emoties en gevoelens veroorzaken die bezieling en herinnering teweeg zouden brengen. Kleurrijke dromen zouden naar de Slaaptijddromen en de Droomtijddromen van deze pasgeboren Krijgers van de Regenboog worden gebracht, en ze zouden gaan leren hoe ze in Evenwicht kunnen Gaan. De veranderingen in onze Moeder Aarde zou angst bij haar kinderen veroorzaken, die later zou leiden tot het begrip en de eenheid van Eén Planeet – Eén Volk.

Grootmoeder Berta moest altijd grinniken wanneer we bij dit deel van de voorspelling kwamen, omdat m’n ogen zo rond als schoteltjes werden en ik niet stil kon zitten. Grootmoeder Berta drong er dan om me te plagen bij Grootmoeder Cisi op aan om het er voor die dag verder maar bij te laten en me in spanning te houden. Cisi ging dan uiteindelijk wel weer verder en gaf me dan een klap op m’n knie om m’n aandacht te vestigen op het ritme van de voorspelling, daar m’n hoofd tolde van alle waarschijnlijkheden en m’n eigen projecties. Ik wilde zoveel vragen stellen over hoe, wanneer, waar en waarom. Ik wilde details, details en nog eens details weten. Ik was tweeëntwintig en zeer ongeduldig, maar ik hield m’n mond, zodat ze verder zou gaan.

De Wervelende Regenboog zal in de vorm van een Parhelium verschijnen aan hen die bereid zijn te zien. Een Parhelium is een volledige Regenboogcirkel rondom de zon, met helderwit licht in de Vier Windrichtingen. Een Parhelium is een zeldzaam natuurverschijnsel dat door Indianen Zonnehond werd genoemd. Deze naam wordt nu door wetenschappers over de hele wereld gebruikt. Omstreeks de Tijd van de Witte Buffel zullen er vele Zonnehonden te zien zijn, een teken in de Hemeltaal dat de Geheime en Heilige Leringen met alle rassen moeten worden gedeeld. Er zullen genoeg Kinderen van de Aarde ontwaakt zijn om de verantwoordelijkheid voor de leringen te dragen, en het helingsproces zal met volle kracht beginnen.

Grootmoeder Berta glimlachte dan altijd waarbij ze een dromerige blik in haar ogen had; ze wist dat ze op de Blauwe Weg van Geest zou zijn wanneer de tijd van de Witte Buffel kwam. Grootmoeder Cisi zou dan ook in het Kamp aan de Andere Kant zijn, maar allebei beloofden ze me, wanneer de tijd rijp was, te helpen met de dingen die ze me geleerd hadden naar buiten te brengen.

Beide Grootmoeders spraken over de verandering in gevoelens die de Kinderen van de Aarde zouden ondergaan tijdens het gewankel of proces van heling, wanneer de Wervelende Regenbogen in hun dromen zouden doordringen. Ze zeiden: ‘Velen zullen zich de zin van hun Pad op Aarde herinneren, en ze zullen leren hun gaven te ontwikkelen om de gehele mensheid te helpen. Waarheid zal de ketenen van scheiding verbrijzelen en goedheid zal de overhand krijgen. Sommige bijzonderheden over de veranderingen in de Aarde zullen terechtkomen in de dromen van hen die gewaarschuwd worden daarheen te trekken waar ze veilig zijn. Anderen zullen te horen krijgen dat hun talenten nodig zullen zijn in gebieden waar de veranderingen zich voordoen. Iedereen zal op zijn of haar persoonlijke visie moeten vertrouwen en zijn of haar hart moeten volgen om het geheel te helpen. Iedere mens zal met vreugde zijn of haar gaven kunnen benutten, en gelijkelijk kunnen delen in de gulheid die door allen die samenwerken wordt geschapen. De andere leringen van de voorspelling van de Wervelende Regenboog zullen op een later tijdstip worden vrijgegeven, wanneer meer mensen zich bewust zullen zijn geworden van het potentieel waarover ze beschikken.’

In onze Senecaanse Traditie heeft Grootmoeder Twylah ons vele toepassingen voor de Wervelende Vredesregenboog geleerd. Wanneer we in een of andere situatie moeilijkheden ondervinden, visualiseren we de Regenboog van Vrede die de situatie, de mensen die erbij betrokken zijn en de disharmonie omcirkelt. Dan laten we onze ogen van vreugde schitteren en zenden we onze innerlijke vrede naar die situatie. Door deze techniek toe te passen en met ceremonie te beoefenen, plaatsen we onze intentie binnen de Wervelende Regenboog van Vrede.

Onze intentie volgt de Traditie van de Irokese Vredesconfederatie, die de Twaalf Cycli van Waarheid toepast om vrede te brengen. De Twaalf Cycli van Waarheid zijn: de waarheid leren, de waarheid eren, de waarheid aanvaarden, de waarheid in acht nemen, de waarheid horen, blijk geven van de waarheid, de waarheid liefhebben, de waarheid dienen, de waarheid leven, werken aan de waarheid, de waarheid bewandelen, en dankbaar zijn voor de waarheid. Wanneer we volledige waarheid in onze Heilige Ruimte uitnodigen, verbrijzelen we de ketenen van scheiding en illusie die disharmonie creëren. De Wervelende Vredesregenboog vernietigt de leugens waardoor de Kinderen van de Aarde elkaar zijn gaan wantrouwen, en vervangt de illusie van scheiding door de waarheid van eenheid.

Wanneer de Wervelende-Regenboogvrouw van de Navaho- en Hopi-lndianen de reinigende en regeneratieve regens naar Moeder Aarde brengt, worden haar kinderen ook gereinigd en geheeld. Wanneer de Vredesregenboog van de Seneca-Indianen de Heilige Ruimte van ieder mens omcirkelt, zullen allen in waarheid wandelen en de Heilige Ruimte van anderen eerbiedigen; de harmonie van het leven op Aarde zal dan hersteld worden. Deze Systemen van Weten zijn de leringen van de Krijgers van de Regenboog, de Zusters en Broeders die de Vijfde Wereld tot één geheel maken en aan vrede werken.

DE TOEPASSING

Als de Wervelende Regenboog is verschenen, wordt er van je gevraagd elke soort disharmonie uit je leven te bannen, zodat je kunt groeien. Geef geen voedsel aan negativiteit. Kijk naar alle lessen die nu worden aangeboden, leer ervan, en richt je aandacht dan op het scheppen van nieuwe schoonheid en overvloed in je leven. Laat je niet vangen in het drijfzand van kleingeestige tirannen. Een ware, waardige tegenstander zal lessen schenken die je zonder dat er vreselijke drama’s aan te pas komen naar een gevoel van eenheid met het Zelf doen groeien. Andere kleingeestige tirannen zijn je aandacht en energie niet waard. Je hoeft de problemen van anderen niet op je schouders te nemen wanneer hun disharmonie te wijten is aan het gebrek aan eenheid in zichzelf.

Laat alle disharmonie door de Wervelende Vredesregenboog omcirkelen, en denk aan de eenheid die je met Groot Mysterie beleeft wanneer je je blik op het doel gevestigd houdt en je voeten op het Heilig Pad van Schoonheid. Vergeet niet dat alle uitdagingen die eenheid in de weg staan, net zo sterk zijn als jouw vermogen om ze te overwinnen.

©Jamie Sams (Moeder Aarde Kaarten)