Je getrokken Moeder Aardekaart is:

Raadsvuur

Beslissingen

DE LERING

Moeder Aarde Kaart 24 RaadsvuurHet is oud Indiaans gebruik om een Raadsvuur bijeen te roepen wanneer er beslissingen moeten worden genomen die de hele Stam of het hele Volk betreffen. Iemand kon pas als vertegenwoordiger van de gemeenschap in een Raad zitting nemen, wanneer hij of zij door zijn of haar voorbeeld bewezen had die eer waardig te zijn. In de Raad van Hoofden kwamen alleen maar mannen die vele jaren niet alleen eerlijk, dapper, meedogend, en tot delen bereid waren geweest, maar die bovendien al die tijd goede luisteraars, rechtvaardige beoordelaars, oordeelkundige raadgevers en geëerde Stamleden waren geweest. Dezelfde noodzakelijke kenmerken golden voor de leden van de Raad van Vrouwen, Oorlogsraden, Verdragsraden, Clanraden of Medicijnraden. Voor elke beslissing die de levenspaden betrof die de bestemming van de Gemeenschap konden veranderen, moest een Raad bijeen worden geroepen, zodat elk Heilig Standpunt gehoord en elke mogelijkheid onderzocht kon worden.

Nog in de late jaren 1800 zouden reizigers die de wateren van Schildpadeiland bevoeren, grote vuren zien die op open plekken in de wouden waren aangelegd. Daar beraadslaagden de Oudsten die in dekens gehuld in een cirkel zaten en tot diep in de nacht beslissingen namen. Deze Raadsvuren herinneren Indianen eraan dat onze bestemming wordt bepaald door hen die we vertrouwen, die allang op Aarde zijn en die in hun leven veel kennis hebben verzameld. Wanneer zij over de Oudsten spreken, dan doen zij dat met grote eerbied, omdat de Oudsten de waarde van hun wijsheid hebben bewezen door met onzelfzuchtige moed en wijsheid een Volk te leiden.

Voordat een Raad begint, wordt de Pijp gedeeld en wordt Al Onze Verwanten gevraagd hun Kracht bij te dragen om daarmee aan hen die bijeen zijn kracht te geven. Groot Mysterie en Moeder Aarde wordt gevraagd hun wijsheid aan het Raadsvuur bij te dragen. De machten van de Vier Windrichtingen wordt gesmeekt om verlichting, vertrouwen en onschuld, innerlijke kennis en introspectie, wijsheid en dankbaarheid toe te voegen aan de gaven die de Oudsten meebrengen. Dan wordt onze verwanten, de Schepselwezens, Gevleugelden, Viervoeters, Geenvoeters, Kruipers en Gevinden, gevraagd aanwezig te zijn. Vervolgens krijgen het Stenen Volk, het Staande Volk, het Wolkenvolk, Grootvader Zon en Grootmoeder Maan de uitnodiging om van het Raadsvuur deel uit te maken. Het Grote Sterrenvolk en alle Zusters en Broeders uit andere melkwegstelsels worden uitgenodigd om te helpen bij het nemen van beslissingen, evenals de Vier Clanhoofden van Lucht, Aarde, Water en Vuur. Al deze Goede Krachten worden in de Pijp gestopt; vervolgens brengt de rook uit de Pijp de geesten van Al Onze Verwanten als adviseurs in de Raad.

Alle persoonlijke lasten worden buiten de cirkel achtergelaten. Alle talenten om oplossingen te ontdekken worden in de cirkel meegebracht. Alle onenigheid tussen Raadsleden wordt afgehandeld door de Strijdbijl te Begraven voordat de Pijp wordt gerookt. Parlementaire procedures worden in acht genomen voor de Praatstok en de Antwoordveer (zie kaart 15) te gebruiken. Wanneer het onderwerp waar het over gaat meningen of oplossingen behoeft, worden alle standpunten gehoord. Nadat elk lid zijn of haar standpunt heeft kenbaar gemaakt, wordt door stemming een gemeenschappelijke beslissing bereikt. Benjamin Franklin en Thomas ]efferson, die de Irokese Vredesconfederatie bezochten en met de Clanmoeders van de Zes Volken beraadslaagden, werden door onze vorm van democratie geïnspireerd; ze verwerkten hun bevindingen in de Grondwet van de Verenigde Staten door onze wijsheid te gebruiken voor de eerste tien amendementen op de grondwet.

Elke Raad wordt met een dankgebed en een maaltijd of feest beëindigd, afhankelijk van het doel van de bijeenkomst. Wanneer de koers die door een heel Volk wordt gevolgd afhankelijk is van de beslissingen die tijdens een Raadsvuur worden genomen, wordt aan deze beslissingen groot belang gehecht. Alle besluiten die worden genomen en alle wetten die worden gemaakt zullen iedereen in de Stam regeren. Een Stamlid dat ervoor kiest een beslissing van de Raad te verwerpen, zal zich voor de Raad moeten verantwoorden. Als iemand gezichtsverlies lijdt doordat hij of zij een nieuwe regel of wet afwijst, kan dit uitstoting uit de Stam tot gevolg hebben; ging het om een kleine overtreding, dan kan hij of zij het op een bepaalde manier goedmaken. De meeste Raden van Volken bestaan uit Hoofden, Clanmoeders, Oudsten, Geschiedkundigen, Medicijnmensen, Adviseurs en Zieners. Uitzondering vormen de Raden van jongere mensen, of Gemeenschapsraden, die de wijsheid van de Oudsten paren aan de nieuwe ideeën van jongeren. Tijdens een gemeenschappelijke Raad van jongeren en Oudsten worden de standpunten van de nieuwe generaties beschouwd als gelijkwaardig aan die van de oudere generaties. De Oudsten verschaffen leiding, en nieuwe ideeën en creativiteit vormen het geschenk van jeugdige expressie. Onze Heilige Mensen zijn Zieners die kunnen waarnemen wat de toekomst voor toekomstige generaties in petto zal hebben. De Oudsten die het visioen van deze aspecten van de toekomst hebben gezien, kunnen de ideeën die door de jongeren van onze Volken worden verstrekt met wijsheid en inzicht benaderen. Het besluitvormingsproces dat richting geeft aan het pad van Indianen kent vele facetten. Alle Heilige Standpunten van hen die door de beslissingen worden getroffen, worden met eerbied behandeld. Als iemand een Visioen of Medicijndroom heeft ontvangen die de wijsheid van de uiteindelijke beslissing betreft, wordt die informatie besproken. De manier waarop een situatie in het verleden werd gehanteerd, wordt in aanmerking genomen. De wijze waarop een eventuele beslissing de levens van de Gemeenschap zal beïnvloeden, wordt zorgvuldig beoordeeld. Het resultaat zal altijd moeten zijn dat de Vrede wordt bewaard. Als de beslissing twee partijen betreft die het met elkaar oneens zijn, wordt de Stamwet geraadpleegd om tot een rechtvaardig oordeel te komen.

Wanneer iemand een Raad bijeenroept, moet die persoon de moed hebben om de beslissingen van die Raad met gratie te aanvaarden. Als een man bijvoorbeeld niet eerlijk tegenover een buurman is en zich naar het oordeel van de Raad slecht gedraagt, moet hij doen wat de Raad hem opdraagt om de situatie weer recht te zetten. Wandaden toegeven en deze weer goedmaken is karaktervormend en zorgt ervoor dat een Stam of Volk sterker wordt. Er is geen sprake van gezichtsverlies wanneer iemand z’n leven wil beteren. Het is eervol om bereid te zijn te veranderen. Deze moedige daad, wat de bereidheid om een onrecht te herstellen toch is, laat iedereen zien dat de overtreder opnieuw het Heilig Pad bewandelt.

Men wordt zich een gevoel van eenheid bewust wanneer men de manier waarop onze Voorouders democratische Raadsbeslissingen namen, in acht neemt. Wanneer het welzijn van het geheel voorrang heeft op het welzijn van enkelen, is iedereen verzekerd van een toekomst volovervloed. Deze leringen leggen er de nadruk op dat het eigenlijk niemand goed gaat, totdat het alle Mensen goed gaat. Dit idee is van toepassing op alle rassen en alle geloofsovertuigingen, omdat Grootvader Zon op ons allen schijnt. Vervolgens eerbiedigen we de waarde van het individu en erkennen we de noodzaak om eerst het Zelf te voeden, zodat de talenten die iedere meps naar de wereld meebrengt alle Mensen kunnen voeden. Als deze richtlijnen worden gevolgd, zullen de Kinderen van de Aarde de ketenen van ongelijkheid en dictatuur verbreken.

DE TOEPASSING

Als je aan het wauwelen bent geweest over wat je toch moet doen, dringt de Raadsvuurkaart erop aan dat je een beslissing neemt. Er kan geen sprake zijn van een sprong voorwaarts als je niet beslist welk pad uit het moeras en naar de wouden zal leiden. Er is moed voor nodig om veranderingen in je leven aan te brengen, en alle veranderingen moeten met een beslissing beginnen. Doe het en kijk niet om. Het leven wacht je in al z’n schoonheid. Als de beslissing van een ander je in een netelige positie heeft gebracht, neem dan zelf nieuwe beslissingen. Je hoeft jouw beslissingen niet te baseren op die van een ander. Overweeg alle mogelijkheden en overweeg ook hoe jouw beslissingen anderen zullen beïnvloeden, en wees dan moedig genoeg om te handelen. Vind je waarheid en houd eraan vast.

© Jamie Sams (Moeder Aarde Kaarten)

 

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00