Je getrokken Moeder Aardekaart is:

Overgangsriten

Verandering

DE LERING

Moeder Aarde Kaart 21 OvergangsritenIn de Indiaanse Traditie verwijzen de Overgangsriten naar de veranderingen die plaatshebben van geboorte tot kindertijd tot volwassenheid, of naar de overgang van leven naar de Wereld van de Geesten. De uitzonderingen op deze regel worden gevormd door bijzondere Overgangsriten die in bepaalde Medicijngenootschappen plaatshebben wanneer een lid wordt ingewijd in de geheimen van nieuwe niveaus van bewustzijn. Deze nieuwe niveaus van inzicht en spirituele kennis worden slechts ontsloten voor hen die hiertoe door de manier waarop zij hun leven leven het recht hebben verworven. Voordat iemand het recht verwerft om door de Gouden Deur te gaan die naar alle andere niveaus van verbeeldingskracht en bewustzijn leidt, heeft hij of zij zich gedurende vele jaren goed gedragen en heeft hij of zij gedurende vele jaren spirituele gaven laten zien; bovendien zijn de Oudsten bereid geweest dat soort Kracht door te geven.

De Overgangsriten die iedere Indiaan als deel van het groeiproces ondergaat, zijn heel anders. De bijzondere Overgangsriten die in oude tijden voor Indiaanse jongens golden, brachten gewoonlijk mee dat de jongens hun eerste Paard kregen en daarvoor moesten zorgen. Dit was de eerste stap naar man-zijn, en het begin van een tamelijk lang proces om te leren wat het inhield een Krijger te zijn. De tweede stap bestond eruit dat de jongens met beproefde en ware jagers meegingen om te kijken en te leren hoe ze moesten spoorzoeken en uiteindelijk een kostwinner worden. In dit geval werd de jongeman als mocassindrager meegenomen. Als het sneeuwde of regende, moest er nogal vaak van mocassins worden gewisseld, en de jongeman was er verantwoordelijk voor dat er voor ieder lid van de groep droge mocassins beschikbaar waren. Naarmate een jongeman steeds meer leerde over het juiste gedrag voor een Krijger, kreeg hij steeds meer verantwoordelijkheid toebedeeld, totdat hij ten slotte werd uitverkoren om voor een eigen jachtgezelschap of overvalsgroep verantwoordelijk te zijn. Als er onder zijn leiding ook maar één Paard of één man verloren ging, maakte hij z’n oordeelkundig vermogen en de eer van de naam van z’n familie te schande. Wanneer een jongeman de succesrijke aanvoerder van een groep jagers of overvallers werd, betekende dit het einde van z’n adolescentie en het begin van man-zijn.

Voor jonge vrouwen bestonden er tijdens hun ontwikkeling naar volwassen vrouw-zijn verscheidene Overgangsritenceremoniën. De eerste had te midden van de vrouwen van de Maantent plaats, en markeerde de eerste menstruatie of Maantijd. In mijn Choctawse Traditie ging de moeder van het meisje, of haar oudste vrouwelijke familielid, dan naar de kreek; ze sneed daar een stuk mos van de oever en keerde terug naar de Maantent. Het mos werd dan zo neergelegd dat er een paar druppels Menstruatiebloed op konden vallen, en daarna werd het langs de kreekbedding herplant. Deze ceremonie moest een verbinding met Moeder Aarde tot stand brengen, en bood gelegenheid zich te verheugen over de vruchtbaarheid van het jonge meisje dat volwassen werd. Deze jonge vrouw werd dan door haar Zusters erkend als een Moeder van de Scheppende Kracht en als een Moeder-Voedster van de dromen van de Stam. Ze werd als een gelijke geëerd in de Vrouwenraad, en deze volwassenheid werd gevierd met een feest dat door haar familie werd gegeven. Dit feest was een openbare ceremonie, waarin de ouders van het vrouw-kind een rol speelden. Bij deze ceremonie kwam de Stam bijeen voor het feest dat door de ouders van het meisje werd gegeven; iedereen kwam in zijn of haar mooiste ceremoniële leren kledingstukken en met Beschilderde Gezichten. Dit was de eerste keer dat het jonge meisje haar gezicht beschilderde met een rode maan, het kenmerk van haar eerste Maantijd, en dus van het vrouw-zijn.

Tijdens de Overgangsritenceremonie die aan het feest voorafging, bonden de Grootouders van moederszijde op ceremoniële wijze de ouders bij hun middel samen met een gevlochten leren koord. Het koord, ongeveer vijfenhalve meter lang, werd dan naar het jonge meisje uitgestoken en om haar middel gebonden. Het jonge meisje danste vervolgens om haar ouders heen, waarbij ze in de Vier Windrichtingen stilhield om naar elke richting haar dankbaarheid te roepen voor de leiding en liefde van haar ouders tijdens haar kindertijd. De ouders gedroegen zich als de naaf van een wiel, en draaiden met hun dochter in elke richting mee terwijl zij om hen heen danste. Er werd vier keer een cirkel gemaakt, en bij elke ronde riep de dochter naar elke richting een dankgebed voor een bepaalde vriendelijkheid die haar ouders haar in het verleden hadden betoond.

Aan het einde van de dans van de jonge vrouwen kenden de ouders publiekelijk het recht van hun dochter om haar eigen beslissingen te nemen. De ouders spraken dan over de goede eigenschappen en de talenten van hun dochter en over hun voortdurende liefde voor haar. De dochter kreeg op zo’n moment de verzekering dat de ouders er altijd voor haar waren als ze raad nodig had, maar dat ze zich niet met haar leven zouden bemoeien, daar ze nu zelf verantwoordelijk was voor al haar toekomstige beslissingen. De dochter sneed dan op ceremoniële wijze het leren koord door, wat het definitieve doorsnijden van de navelstreng betekende, en alle toeschouwers slaakten vreugdekreten. Dan begon het feestmaal, dat wel twee dagen kon duren als de ouders zoveel mensen zo lang te eten en te drinken konden geven. In de Traditie van de Sioux bestaat er voor jonge vrouwen nog een Overgangsrite, die het bereiken van de huwbare leeftijd markeert. Bij de Dakota’s wordt dit ritueel Hunka genoemd; het houdt in dat het ‘jachtseizoen’ voor geopend wordt verklaard voor alle jongemannen die een bepaald meisje het hof willen maken. Tijdens de Hunka-ceremonie wordt het meisje door leden van de Krijgerclan, die de leeftijd van haar vader hebben, van haar tent naar een Ceremoniële Tent gedragen en bij een gerespecteerde Oudste neergezet. Deze zal met haar de verantwoordelijkheden bespreken die een door de Stam geëerde vrouw heeft. Ze zal een nieuwe jurk krijgen, het symbool van haar nieuwe rol in de Stam, en er zal van haar worden verwacht dat ze de Wet van de Stam, uitgesproken en onuitgesproken, die het gedrag van vrouwen

betreft zal volgen. In alle Tradities wordt op iedere vrouw, als Moeder van de Scheppende Kracht, een beroep gedaan om kinderen, de zwakken, de zieken, de Oudsten, de Krijger aan haar zijde, en de dromen van het Volk te voeden. Indiaanse vrouwen genieten hoog aanzien, omdat ze het Pad van Schoonheid volgen. Het Heilig Pad is een pad van trouw, mededogen voor anderen, gastvrijheid, delen, familiegevoel, toepassing en ontwikkeling van persoonlijke talenten, tact, innerlijke kracht, huwelijkse trouw, en onzelfzuchtigheid die in evenwicht wordt gehouden door een goede beoordeling van het Zelf.

Nog een Overgangsrite is de laatste Rite die voor Stamleden wordt uitgevoerd wanneer ze overgaan naar de Blauwe Weg van Geest. Sommige Stammen noemen dit Hun Kleed Laten Vallen, andere Stammen noemen dit naar het Kamp aan de Andere Kant gaan, en weer andere Stammen noemen dit naar de Hemeltent gaan. De Prairiestammen plaatsten hun beminden altijd op het doodsschavot dat door sommigen de Hemeltent wordt genoemd. De Pueblo-Indianen begraven hun doden, zodat ze naar de Onderwereld kunnen terugkeren en Moeder Aarde met hun lichamen kunnen voeden. De prehistorische Rode-Okermensen bedekten de lichamen van hun doden met rode okerklei, en plaatsten hen in foetushouding in de baarmoeder van Moeder Aarde om in een andere tijd herboren te worden. Sommige zeevarende Stammen in het Noordwesten begroeven hun doden onder een kegelvormige schelpenheuvel; de schelpen hielpen de doden te luisteren of de tijd was aangebroken om weer te ontwaken en in het stoffelijke wedergeboren te worden. Andere Stammen hadden grafheuvels die alle Heilige Medicijnvoorwerpen van de overledene bevatten; deze zouden de geest, met zijn of haar talenten, naar het Kamp aan de Andere Kant dragen, om hen die nog in het stoffelijke verkeerden bij te staan. In elke Indiaanse Traditie wordt de dood gezien als een nieuwe leercyclus.

Deze laatste Overgangsrite garandeerde een veilige en snelle overgang naar de Wereld van de Geesten. In veel vertoonde films werd deze overgang ‘de eeuwige jachtvelden’ genoemd. Dit is een uitdrukking die door de Witogen in hun ruwe taal werd gebruikt om de vreugde aan te geven die Indianen voelen wanneer ze nadat ze hun Pad op Aarde succesrijk hebben voltooid, naar de Voorouders terugkeren.

Elke soort Overgangsrite markeert een belangrijke verandering in de manier waarop Indianen hun levenspad zien. Elke Overgangsrite brengt het nieuwe voorrecht om de schoonheid van elke levensfase te ervaren. Van de pasgeborene in de Draagwieg tot de oudste Oudste draagt elke levenscyclus bij aan de wijsheid en ervaring van de Stam als geheel. Elke Overgangsrite wordt gevierd als deel van de Heilige Hoepel of het Medicijnwiel van levenscycli, beginnend met de Geboorterite die het nieuwe kind in de Stamfamilie verwelkomt, en eindigend met de Doodsrite die de geest geleidelijk in een nieuw leven laat binnengaan.

DE TOEPASSING

Een Overgangsrite markeert een tijd waarin de een of andere gewichtige verandering in het leven plaatsheeft. Als je deze kaart hebt getrokken, wordt er van je gevraagd aantekening te houden van de groei en de verandering die optreden, omdat zij vorm zullen geven aan je toekomst. De veranderingen kunnen klein of geleidelijk zijn, maar je bent aan het veranderen. De veranderingen kunnen drastisch en wereldschokkend zijn en een gevoel van verwarring achterlaten, maar elke verandering komt op een bepaalde manier je groei ten goede.

De Overgangsritekaart kan als je de magie en spontaneïteit van het leven bent kwijtgeraakt, ook spreken over behoefte aan afwisseling. Alleen jij kunt de beslissing nemen om gedeprimeerdheid in opwinding te veranderen. Als je deze beslissing hebt genomen, wees dan bereid om met Adelaar te vliegen en de nieuwe vrijheden te ervaren die deze veranderingen teweeg kunnen brengen.

In al deze gevallen is verandering de sleutel. Denk eraan: als het ogenblik dat je ervaart niet mooi is, herschep het dan, en je zult het initiatief hebben genomen tot je eigen Overgangsrite.

 © Jamie Sams (Moeder Aarde Kaarten)